Studija, koju provodi Mreža centara za obrazovane politike (NEPC) u 8 zemalja u Srednjoj i Istočnoj Evropi, na  Balkanu i u Centralnoj Aziji imala je za cilj da procjeni utjecaj koji ima praksa odvojenog školstva na civilnu kulturu učenika koji pripadaju različitim etničkim/jezičnim grupama, uspoređujući njihove stavove prema brojnim pitanjima koja su obično uključena u koncept demokratskog građanstva (npr. pravo građana da učestvuju u procesima politike i upravljanja, pravo na protest, jednakost spolova, jednakosti između građana različitih etničkih grupa). Drugi problem kojim se studija bavi je mogućnost prevladavanja tendencije segregacije u nacionalnim obrazovnim sistemima zemalja koje su pokrivene ovom studijom.

Istraživanje je provedeno tokom 2008. i 2009. godine u tri faze: preliminarna analiza državnih politika i praksi vezanih za podijeljene škole za etničke/jezičke manjine, intervjui sa zakonodavcima i fokus grupe sa učenicima i nastavnicima te reprezentativno istraživanje stavova učenika i nastavnika putem upitnika.