Kvalitativno i kvantativno istraživanje u okviru projekta "Škola koju volim" koje ima za cilj da prikaže kako izgleda čas odjeljenske zajednice, te koliko su i na koji način razrednici osposobljeni za vođenje časova odjeljenske zajednice. Istraživanje je  provedeno u dvije etape: 1. Desk research (analiza: zakonodavnog okvira, NPP nastavničkih fakulteta i plana pedagoške grupe predmeta za nastavnike stručnih predmeta, te postojeće prakse u zemljama okruženja) 2. Kvantitativno i kvalitativno istraživanje stavova učenika, roditelja i razrednika/nastavnika provedeno u 37 srednjih škola na području Kantona Sarajevo. Dobiveni rezultati će biti osnova za kreiranje kurikuluma za stjecanje vještina i primjenu interaktivnih metoda saradničkog rada razrednika/nastavnika sa učenicima i roditeljima.