Fokus grupne diskusije sa uposlenicima CCHBC BiH s ciljem prikupljanja detaljnih informacija o njihovoj trenutnoj percepciji uključenosti u organizaciju kao i prijedloga o tome kako poboljšati njihovu uključenost.