Analizirani su rezultati 18 upitnika predstavnika općina/gradova u FBiH, te 26 predstavnika opština/gradova u Republici Srpskoj. Cilj upitnika je da se prikupe podaci o stavovima i potrebama članica, jedinica lokalnih samouprava, o sljedećim temama: učešće članica u radu Saveza gradova i općina/opština FBiH i RS, pružanje usluga članicama Saveza gradova i općina/opština FBiH i RS, uloga Saveza gradova i općina/opština FBiH i RS u procesima evropskih integracija i javnim finansijama, te zastupanje i zagovaranje interesa i stavova članica od strane Saveza gradova i općina/opština FBiH i RS. Rezultati upitnika poslužit će za izradu polazne analize stanja lokalne samouprave, te kao smjernice za dalji rad Saveza gradova i općina/opština FBiH i RS.