Evaluacijski izvještaj „Najznačajnije promjene u psihosocijalnom radu Vive Žena“ predstavlja nastavak provedene evaluacije programa „Vive Žena - Centra za terapiju i rehabilitaciju Tuzla“, a koju je proveo proMENTE socijalna istraživanja u oktobru 2013. godine. Evaluacija je ukazala na značajne pozitivne efekte na ciljne grupe sa kojima rade Vive Žene, ali i predložila niz preporuka kako bi se pozitivni efekti održali ili maksimizirali, te otklonule moguće poteškoće u radu Vive Žena. Kako bi se pozitivni efekti psihosocijalnog rada Vive Žena dodatno naglasili i kako bi se pružila detaljnija slika o oblicima i obimu takvih utjecaja, proMENTE je proveo dodatnu analizu utjecaja na krajnje korisnike nekoliko grupa, primjenom Metode Najznačajnije promjene (MSC). Metodom su prikupljene priče korisnika o najznačajnijim promjenama nastalim u toku implementacije programa. Promjene su zabilježene u svim grupama u zajednici u okviru individualne i socijalne domene. Prikupljene priče pružaju različite perspektive korisnika programa i u skladu s tim pružaju bogatu sliku utjecaja programa.