Procjena potreba sudija, tužilaca i stručnih saradnika FBiH za edukacijom od strane Centa za edukaciju sudija i tužilaca FBiH. Centar za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (CEST FBiH) svake godine, u okviru svoje zakonske djelatnosti, kreira i realizuje Program stručnog usavršavanja sudija i tužilaca u FBiH te Program početne obuke za stručne saradnike.

U tu svrhu CEST FBiH je u saradnji sa proMENTE socijalna istraživanja odlučio provesti procjenu potreba sudija i tužilaca FBiH te stručnih saradnika za edukacijom te procjenu kvalitete Programa obuke koji provodi CEST FBiH.

Procjena kvalitete obuke uključivala je primjenu polustrukturiranih intervjua sa ključnim akterima obuke (učesnici i voditelji obuka, edukatori) dok je za procjenu potreba kreiran online upitnik za prikupljanje podataka.

Rezultati procjene poslužit će za kreiranje programa stručnog usavršavanja sudija i tužilaca te programa početne obuke za stručne saradnike za 2013. godinu.