Provođenje nacionalne studije koja je dizajnirana kao eksplorativno i deskriptivno istraživanje, a uključivalo je prikupljanje kvantitativnih i kvalitativnih podataka.